PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Witamy na stronie projektu POWER 3.5

Zintegrowanym Programie Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Realizowane zadaniaKilka słów o projekcie

POWER TO

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

 O PROJEKCIE 

PO WER stanowi odpowiedź na wyzwania i jednocześnie instrument realizacji Strategii Europa 2020.

Program uwzględnia stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

W ramach osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju wsparcie finansowe jest kierowane do uczelni wyższych z zamiarem podniesienia jakości usług edukacyjnych i stworzenia szans na rozwój w skali międzynarodowej.

Dzięki zaangażowaniu pracowników naszej uczelni z wszystkich kolegiów i jednostek administracyjnych udało się stworzyć kompleksowy projekt i pozyskać środki, które zostaną skierowane w ciągu czterech najbliższych lat na m.in. stworzenie nowych kierunków i modyfikację istniejących czy podniesienie wiedzy i umiejętności studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej naszego uniwersytetu.

Ten największy w historii naszej uczelni projekt, o budżecie ponad 19 milionów złotych jest nie tylko wyzwaniem, ale przede wszystkim szansą na rozwój zasobów intelektualnych i okazją do zbudowania stabilnych fundamentów dalszego rozwoju w obliczu czekających nas wyzwań.   

 

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer wniosku/numer umowy o dofinansowanie: POWR.03.05.00-00-Z217/18
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 2019-06-12
Wartość projektu: 19 739 057,74 zł
Wysokość dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego: 19 144 912,10 zł
Środki własne:  594 145,64 zł
Okres realizacji projektu: od: 2019-09-02 do: 2023-08-31
Kierownik projektu: dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK

 

Cele i zadania projektu

Celami głównymi projektu są:

 • podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
 • podniesienie kompetencji kadr oraz wsparcia zmian organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego. 

Powyższe cele będą realizowane poprzez 6 zadań:

Zadanie 1STUDIA OD-NOWA! – Dostosowanie oferty kształcenia do aktualnych potrzeb społeczno – gospodarczych – wprowadzenie nowych lub modyfikacja istniejących programów kształcenia;  

Zadanie 2i TY zostaniesz ABSOLWENTEM! – Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy;

Zadanie 3 –  STAŻ na START! – Programy stażowe dla studentów;

Zadanie 4UEK HUB 2.0 – Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej;

Zadanie 5HUB dla pracowników administracyjnych UEK – Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej;

Zadanie 6 – cyfrowy UEK – Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych.

  

Grupy docelowe

Projekt jest skierowany do trzech głównych grup uczestniczących w procesie edukacyjnym, a mianowicie:

1)  STUDENCI UEK, którzy obecnie są na jednym z 4 ostatnich semestru studiów (zarówno I jak i II stopnia) i chcą podnieść swoje kompetencje.

2) Absolwenci szkół średnich (przyszli studenci UEK), którzy będą chcieli skorzystać z oferty nowego kierunku studiów lub zmodernizowanych programów nauczania dostosowanych do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych.

3) PRACOWNICY DYDAKTYCZNI – zatrudnieni przez UEK, chcący podnieść swoje kompetencje poprzez udział w nowych projektach oraz zdobywaniu nowych doświadczeń (m.in. poznając innowacyjne metody dydaktyczne).

3) PRACOWNICY ADMINISTRACJI – zatrudnieni przez UEK, chcący podnieść swoje kompetencje językowe, informatyczne, analityczne, komunikacyjne czy zawodowe.

 

power dla uek

To get the POWER

Projekt POWER 3.5 to nie tylko realne środki i działania nakierowane na podniesienie wartości najważniejszego zasobu naszej uczelni jakim są ludzie, ale przede wszystkim to szansa na integrację naszej społeczności akademickiej wokół wspólnych celów i stworzenie perspektyw rozwoju naszej uczelni w kierunku nowoczesności, umiędzynarodowienia i zbudowania trwałych relacji z interesariuszami UEK.

To, jaki będzie końcowy efekt zapisanych w projekcie działań będzie zależało od zaangażowania, inwencji i aktywnego udziału w różnych formach wsparcia wszystkich uczestników projektu oraz władz uczelni.

Jest to również szansa na zdobycie dodatkowych, cennych punktów w bieżącym oraz  przyszłym okresie ewaluacji uczelni wyższych.

Nie możemy zmarnować tej szansy.

Kierownik projektu

dr hab. Jarosław Plichta, prof. UEK

realizowane zadania

POWER DLA UEK

 TO

6 ZINTEGROWANYCH ZADAŃ

Zadanie 01 

studia OD-NOWA!

Wprowadzenie nowych lub modyfikacja istniejących programów kształcenia.

Opis zadania

Studencie UEK wybierz specjalizaje, która dostosowana jest do aktualnej potrzeby społeczno-gospodarczej i da Ci nowe możliwości na rynku pracy !

Zajęcia prowadzone będą innowacyjnymi metodami nauczania a dopasowanie programu edukacji gwarantuje interesujące zajęcia, które dopasowane są do Waszych oczekiwań.

W ofercie znajdziecie nowe specjalności, również w języku angielskim oraz modyfikację dotychczasowych programów kształcenia:

 1. Nowy kierunek – Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze
 2. Nowa specjalizacja – Doradztwo biznesowe
 3. Nowa specjalizacja w języku angielskim – Global Business Services

Wprowadzone zostaną modyfikacje programu kształcenia poprzez wykorzystanie takich metod jak:

 • eksperyment społeczny;
 • innowacyjne: z wykorzystaniem gier edukacyjnych i symulacji;
 • kształcenie z wykorzystaniem Indywidulanej Ścieżki Edukacyjnej,
 • prowadzenie zajęć w laboratoriach komputerowych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania;
 • zakup urządzeń badawczych i prowadzenia zajęć dydaktycznych z ich wykorzystaniem w celu wyróżnienia oferty edukacyjnej UEK pod względem jakości i zakresu merytorycznego programu kształcenia.

Rekrutacja na nową specjalizację/kierunek będzie prowadzona wg harmonogramu roku akademickiego wraz ze standardową rekrutacją na studia I oraz wybór specjalizacji.

KROK 1: Wybierz nowy kierunek/nową specjalizację/zmodernizowany przedmiot

KROK 2: Weź udział w projekcie i wypełnij formularz rekrutacyjny

Zadanie 02

od STUDENTA do ABSOLWENTA!

Program szkoleń i warsztatów dostosowany do indywidualnych potrzeb Studentów!

Opis zadania

Studencie – chcesz skutecznie i dobrze przygotowanym wejść na rynek pracy? Zdobyć swoją pracę marzeń? 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Postaw na rozwój i podnieś swoje kompetencje zawodowe, komunikacyjne, informatyczne oraz analityczne.

Jak? weź udział: w szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych lub interaktywnych grach miejskich. Zapoznaj się z ofertą i wybierz pakiet dopasowany do Twoich potrzeb:

RODZAJ SZKOLEŃ TEMAT SZKOLEŃ
Innowacyjne warsztaty Interaktywna decyzyjna gra terenowa (59)
Innowacyjne warsztaty Prace projektowe w systemie living lab (62)
Innowacyjne warsztaty Badania miejskie (77)
Innowacyjne warsztaty Symulacja biznesowa: Sułtańskie Wesele (114)
Innowacyjne warsztaty Design thinking w praktyce biznesowej (120)
Szkolenia IT Certyfikowane szkolenie z grafiki komputerowej (66)
Szkolenia IT Certyfikowane szkolenie z wizualizacji (69)
Szkolenia IT Analiza danych w systemach IoT – warsztaty (87)
Szkolenia IT Obsługa MS Excel – warsztaty (102)
Szkolenia IT Tworzenie profesjonalnych dokumentów i szablonów w Microsoft Word (116)
Szkolenia IT Visual Basic w Microsoft Excel (124)
Szkolenia IT Business Intelligence w Microsoft Excel (115)
Szkolenia z kompetencji miękkich Certyfikowane szkolenie komunikacji interpersonalnej (67)
Szkolenia z kompetencji miękkich Warsztaty z negocjacji, z wykorzystaniem studiów przypadku (75)
Szkolenia z kompetencji miękkich Warsztaty kształcące kompetencje poznawcze i społeczne (80)
Szkolenia z kompetencji miękkich Warsztaty kształcące kompetencje miękkie (110)
Szkolenia z kompetencji miękkich Szkolenie – Negocjacje Handlowe (117)
Szkolenia z kompetencji miękkich Szkolenie – Efektywna praca pod presją czasu (118)
Szkolenia z kompetencji miękkich Trening analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów (119)
Szkolenia z kompetencji miękkich Szkolenie kompetencje społeczne w biznesie (123)
Szkolenia zawodowe Certyfikowane szkolenie z analiz przestrzennych (68)
Szkolenia zawodowe Certyfikowane szkolenie – Zarządzenie projektami zgodny z metodyką PRINCE (70)
Szkolenia zawodowe Certyfikowane szkolenie -Rachunkowość w systemach informatycznych (72)
Szkolenia zawodowe Warsztaty – Nowoczesne metody zarządzania produkcją (93)
Szkolenia zawodowe Warsztaty – Nowoczesne metody oceny jakości produktów (95)
Szkolenia zawodowe Warsztaty – Jak być przedsiębiorczym (97)
Szkolenia zawodowe Wykorzystanie metod analizy sensorycznej w doskonaleniu i opracowywaniu nowych produktów” (98)
Szkolenia zawodowe Szkolenie – Zarządzanie projektami dla członków zespołów projektowych (112)
Szkolenia zawodowe Szkolenia akredytowane Agile (113)
Szkolenia zawodowe Szkolenie – Umowy handlowe jak zabezpieczyć swoje interesy (121)
Szkolenia zawodowe Szkolenie – Czytanie i analiza sprawozdań finansowych (122)
Wizyty studyjne Krajowe wizyty studyjne
Wizyty studyjne Zagraniczne wizyty studyjne
Wizyty studyjne Zajęcia dodatkowe z pracodawcami

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Zapisz się juz dziś!

 • KROK 1 – wypełnij formularz rekrutacyjny
 • KROK 2 – wypełnij kwestionariusz samooceny swoich kompetencji

Zadanie 03

STAŻ na START !

Programy stażowe

Opis zadania

Chcesz zdobyć doświadczenie i poznać funkcjonowane danego przedsiębiorstwa/branży od strony praktycznej?

Skorzystaj z płatnych staży oferowanych przez przedsiębiorstwa działające w Polsce.

Dokładna lista firm będzie na bieżąco aktualizowana w zależności od branży i zgłoszonych zapotrzebowań Studentów. Harmonogram stażowy dotyczy danego semestru. 

Zadanie 04

UEK HUB 2.0

Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej

Opis zadania

Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia poprzez podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej.

Zdobyte przez kadrę kompetencje zostaną wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami.

Działania realizowane w ramach zadania wynikają z zdefiniowanych barier oraz potrzeb kadry dydaktycznej i mają na celu:

 • poprawę i wzrost płynności posługiwania się j. angielskim w relacji prowadzący zajęcia
 • studenci, aby język nie stanowił bariery do swobodnego prowadzenia zajęć anglojęzycznych oraz komunikacji z studentami cudzoziemcami
 • zwiększenie znajomości i umiejętności wykorzystania na prowadzonych zajęciach innowacyjnych metod dydaktycznych np. learning-by-doing, design-thinking, metoda gier, tutoring, pracy projektowej, metody aktywizujące, które pozwalają prowadzącym na uruchomienie wśród słuchaczy emocjonalnego uczestnictwa w zajęciach przez co poprawia skuteczność edukacyjną z jednoczesnym doskonaleniem technik samokształcenia i efektywnej samooceny własnego trybu postępowania. Dotychczas stosowane metody pracy ze studentami takie jak wykład, czy zajęcia w formie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych, w konfrontacji z społeczeństwem informacyjnym, wyczerpują swoją formułę i przestają przynosić pożądane efekty edukacyjne
 • Podniesienie jakości prowadzonej dydaktyki przez wykorzystanie i prezentację danych statystycznych, wykorzystanie baz danych oraz właściwe zarządzanie informacją, w tym bezpieczeństwa rozumianego jako działania proceduralne, organizacyjne i techniczne realizowane bezpośrednio przez pracownika dydaktycznego podczas obsługi procesu dydaktycznego z użyciem nowoczesnych metod komunikacji pracownik-student.
 • Konieczność podniesienia kompetencji obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji wynika ze zmian w procesie dyd. wywołanym zmianami w technologiach ITC oraz upowszechnieniem Internetu. Rozwój aplikacji i usług wprowadził nowe formy interakcji pomiędzy ludźmi i technologiczną złożoność, kt. wymaga ochrony na innym poziomie. Proces dydaktyczny wykorzystuje różne formy komunikacji i nowe modele pracy ze studentami (zdalna praca, zdalne konsultacje, zdalny dostęp, nauka na odległość, poczta, komunikatory, współdzielenie zasobów)
 • Podniesienie umiejętności prezentacyjnych w celu efektywnego prowadzenia zajęć i przekazywania treści dydaktycznych
 • Implementację efektywnych rozwiązań dydaktycznych stosowanych w uznanych ośrodkach naukowo-badawczych poprzez udział w stażach dydaktycznych

Działania planowane w ramach zadania ulepszą prowadzony proces dydaktyczny i wpłyną na lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy

Zadanie 05

HUB dla pracowników administracyjnych UEK

Podniesienie kompetencji kadry administracyjnej

Opis zadania

W ramach zadania zaplanowano również działania o charakterze restrukturyzacyjnym, które wynikają z przygotowanego dla UEK programu działań dostosowawczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Program został opracowany na podstawie wyników prac zrealizowanych przez Zespół ds. przygotowania Strategii, zmian w Statucie i strukturze organizacyjnej UEK oraz Zespół Rektorski.
W ramach tych działań, o ogólnouczelnianym zasięgu, zaplanowano szkolenia dla kadry zarządzającej zarówno w obszarze kompetencji miękkich, jak podniesienia wiedzy w zakresie nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym, zmian legislacyjnych, zasad finansowania uczelni wyższych.

Zaplanowane działania wpłyną na wzrost kompetencji zarządczych i komunikacyjnych kadry zarządzającej. Zdobyta wiedza i kompetencje wpłyną na budowanie długofalowej strategii rozwoju UEK i jej wdrożenia.

Efektem działań restrukturyzacyjnych będzie podniesienie jakości kształcenia i zarządzania uczelnia, jej umiędzynarodowienie, wzrost liczby studentów oraz prowadzonych projektów naukowo-badawczych, podniesienie oceny parametrycznej jednostek organizacyjnych uczelni. 

Dla średniej kadry administracyjnej zaplanowano szkolenia językowe oraz podnoszące kompetencje w obszarze ICT.

W ramach zadania zaplanowano:

● podniesienie kompetencji informatycznych pracowników Centrum e-Learningu oraz Centrum Informatyki a także kadry administracyjnej wybranych wydziałów

● podniesienie kompetencji językowych kadry administracyjnej – w związku z obsługą projektów międzynarodowych oraz studentów obcojęzycznych

● w związku z zmieniającymi się regulacjami prawnymi zaplanowano szkolenia z zakresu finansów, zarządzania i rozliczania projektów, zmian legislacyjnych

● podniesienie kompetencji zarządczych kadr zarządzających różnego szczebla(od kierowników projektów na poszczególnych wydziałach po władze rektorskie UEK)

Działania zaplanowane w ramach zadania poprawią organizację prowadzonego procesu  dydaktycznego, wpłyną na poprawę funkcjonowania Uczelni oraz umożliwią jej dalszy rozwój.

Zadanie 06

cyfrowy UEK

Pozyskanie narzędzi wsparcia informatycznego i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych

Opis zadania

Cyfrowy UEK, czyli  unowocześnienie i poprawa zarządzania uczelnią we wszystkich aspektach funkcjonowania: takich jak obsługa studentów, pracowników naukowych, prowadzonego procesu dydaktycznego i obsługi projektów badawczych.

System zarządzania uczelnią składać się będzie z:

 • internetowego portalu wiedzy dydaktycznej,
 • kursów e-learningowych, które będą zamieszczone na portalu
 • mobilnego studia nagrań, dzięki któremu będzie możliwe przygotowywanie kursów przez nauczycieli akademickich UEK
 • Opracowania i wdrożenia informatycznego systemu zarządzania uczelnią

Działania zaplanowane w ramach zadania poprawią organizację prowadzonego proces dydaktycznego i funkcjonowanie Uczelni oraz umożliwią jej dalszy rozwój.

beneficjentów

miesięcy relizacji

nowych kierunków

złotych

Skontaktuj się!

Biuro projektu: Dom Ogrodnika, 1 piętro
/pomieszczenia Fundacji UEK/

Telefon: (12) 293-74-63

Email: power@uek.krakow.pl

Godziny pracy: Pon-Pt: 10:00 – 15:00